Sophie Howe – Future Generations Commissioner for Wales

11th September 2019, 7.30am, Sophia Gardens Cardiff Stadium

Sophie was appointed as the first Future Generations Commissioner for Wales in February 2016. Her role is to act as a guardian for the interests of future generations in Wales, and to support the public bodies listed in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 to work towards achieving the well-being goals.

Prior to this role, Sophie was the first Deputy Police and Crime Commissioner for South Wales and the only woman in a police commissioner leadership role in Wales. In this role, she led programmes to tackle violent crime and violence against women and girls, focusing on early intervention and partnership working particularly with health. She reformed programmes on substance misuse and offender management and led a review of women in policing as well the Force’s work to increase recruitment of black and monitory ethnic officers and staff.

Sophie served as a Government Special Adviser from 2009-2013 providing policy and political advice on communities, local government, community safety, housing, regeneration and equality to the Cabinet and First Minister.

With a background in equality and diversity having managed the legal department in the Equal Opportunities Commission and subsequently as a policy adviser in the Equality and Human Right Commission, Sophie chaired and wrote the report of the Councillors Commission Expert Panel on increasing diversity in Local Government.

Sophie served as a County councillor in Cardiff – having been elected at the age of 21 she became the youngest Councillor in Wales. During her nine years as a Councillor she was Deputy Leader of the Opposition for a period, as well as a member of the Children and Young People Scrutiny and planning Committees.

She is currently a member of the Wales Committee of the Equality and Human Rights Commission and is Chair of the international Network of Institutions for Future Generations. She lives in Cardiff with her husband Ceri and their five children.

Cafodd Sophie ei phenodi’n Gomisiynydd cyntaf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ym mis Chwefror 2016. Ei rôl yw gweithredu fel gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, a chefnogi’r cyrff cyhoeddus a restrir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i weithio tuag at gyflawni’r nodau llesiant.

Cyn y rôl hon, Sophie oedd Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf De Cymru. Yn y rôl hon, bu’n arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddu treisgar a thrais yn erbyn menywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth. Diwygiodd raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr a negydodd y rhaglen waith a rennir gyntaf rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

Mae Sophie hefyd wedi gweithio fel Cynghorwr Arbennig i’r Llywodraeth gan roi cyngor polisi a gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywio a chydraddoldeb.

Gyda chefndir mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ôl rheoli’r adran gyfreithiol yn y Comisiwn Cyfle Cyfartal ac yna fel cynghorwr polisi yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, cadeiriodd ac ysgrifennodd Sophie adroddiad Panel Arbenigwyr Comisiwn y Cynghorwyr ar gynyddu amrywiaeth mewn Llywodraethau Leol.

Bu Sophie’n gynghorydd Sir yng Nghaerdydd – y Cynghorydd ieuengaf yng Nghymru ar ôl cael ei hethol yn 21 oed. Yn ystod ei naw mlynedd fel Cynghorydd bu’n Ddirprwy Arweinydd yr Wrthblaid am gyfnod, yn ogystal ag aelod o’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o Bwyllgor Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn Cadeirio’r Rhwydwaith Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol . Mae yn byw yng Nghaerdydd hefo’i gwr Ceri a phump o blant.

Book Now

029 20 838 310 / 029 20 686 187

Effective. 46-48 Cardiff Road, Llandaff, Cardiff, CF5 2DT

[email protected]

Designed by Stills | Privacy Policy